Implantnet

Θέματα παιδείας, κοινωνίας, οδοντιατρικής επιστήμης και όχι μόνο…

Αποτελέσματα αξιολόγησης Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ 2011

Σας μεταφέρω με δική μου μετάφραση τα πιο σημαντικα κατα την γνώμη μου σημεία της εκθεσης των αξιολογητών για την Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ. Τα ερωτημαστικά στο κείμενο είναι δικές μου απορίες.

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), επισκέφτηκε την Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ (ΟΣΘ) στις 8-10  Ιουνίου 2011. Στην συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές σύμφωνα με την γνώμη της επιτροπής, δεν διαπιστώθηκε μια ξεκάθαρη στρατηγική από το ίδρυμα (did not offer a concrete institutional

Strategy) για την υποστήριξη της ΟΣΘ. Εντούτοις έγινε ξεκάθαρο κατά την διάρκεια της επίσκεψης, ότι η διαδικασία της αξιολόγησης που κατά τα φημολογούμενα (;) είχε γίνει δεκτή με επιφυλάξεις και ακόμα καχυποψία (reportedly initially received with caution and even suspicion) από έναν αριθμό φοιτητών και προσωπικού της ΟΣΘ, τελικά αγκαλιάστηκε και αυτό έγινε φανερό από τα μέλη που συμμετείχαν στις συναντήσεις και τις συζητήσεις που έγιναν και από την επιθυμία τους να εκφράσουν τις απόψεις τους και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Από την  άποψη αυτή η ΕΕΑ έχει την άποψη, ότι η ΟΣΘ σε μεγάλο βαθμό εκπλήρωσε τους στόχους (has largely met the key objectives) της διαδικασίας αξιολόγησης.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Η ευαισθητοποίηση των προπτυχιακών φοιτητών αναφορικά με την ανάγκη της βασικής έρευνας ως ένα ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της οδοντιατρικής δεν επιλήφθηκε επαρκώς.
 • Η ΟΣΘ έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια να βελτιώσει το πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ADEE) και να το κάνει συγκρίσιμο με αρκετές εξέχουσες οδοντιατρικές σχολές της αλλοδαπής.
 • Το διδακτικό υλικό των προπτυχιακών προγραμμάτων εμφανίζεται κατάλληλο και σύγχρονο. Ο χρόνος που προσφέρεται για βασικά ιατρικά μαθήματα είναι συμπαγής και οδηγεί σε αρκετό φορτίο μάθησης. Ο χρόνος που προσφέρεται για τα κλινικά μαθήματα είναι επαρκής, αλλά τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω των περιορισμών στους πόρους θα παραμείνουν όπως έχουν. Το διδακτικό προσωπικό διαθέτει τα απόλυτα προσόντα και την εκπαίδευση να θέσει σε εφαρμογή το ΠΣ. Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων (πχ προσωπικό, υποδομές, υλικά) είναι ανόμοια ανάμεσα στα διάφορα επιμέρους προγράμματα. Σε μερικά πχ Ορθοδοντική είναι φανερά επαρκή και σε άλλα πχ Παιδοδοντιατρική υπάρχει μόνο ένα μόνο μέλος προσωπικού με πλήρη απασχόληση. Υπάρχει ανάγκη για επάρκεια σε ανθρώπινους πόρους (διδακτικό προσωπικό) ειδικά σε εργαστήρια με βαρύ προπτυχιακό πρόγραμμα (πχ Οδοντική Χειρουργική, Περιοδοντολογία) λόγω των γρήγορα αυξανόμενων απαιτήσεων σε προσωπικό κλινικής διδασκαλίας ενόψει της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης.
 • Δεν είναι εύκολα προσδιορίσιμη μια συγκεκριμένη παιδαγωγική στρατηγική της σχολής μέσα στην Εσωτερική Αξιολόγηση (;) (a defined pedagogic policy (educational strategy) is not readily identifiable)
 • Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας (διαλέξεις) είναι ο κύριος τρόπος μετάδοσης γνώσης. Αν και η μάθηση μέσω κλινικών προβλημάτων ή τεκμηριωμένων δεδομένων δεν έχουν ενσωματωθεί ενεργητικά μέσα στην διδασκαλία, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού σκοπεύουν να το κάνουν στο μέλλον. Τέτοιες διαδραστικές μέθοδοι διδασκαλίας θα επιτρέψουν στους φοιτητές να συμμετέχουν ενεργητικά στα μαθήματα και το πιο σημαντικό θα βελτιώσουν την κριτική τους σκέψη.
 • Η αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων που βασίζεται στους επίσημους αριθμούς του προσωπικού πλήρους απασχόλησης δεν είναι σε καμιά περίπτωση ικανοποιητική. Εντούτοις η πραγματική αναλογία είναι επαρκής λόγω της χρησιμοποίησης αποφοίτων στην κλινική άσκηση. Τόσο οι προπτυχιακοί φοιτητές όσο και οι απόφοιτοι αποδέχονται αυτήν την συνεργασία. Η αναλογία αυτή στα διδακτικά και εργαστηριακά μαθήματα φαίνεται ότι είναι κατάλληλη για τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Εντούτοις, υπάρχει θέμα αυξημένου φόρτου εργασίας για το διδακτικό προσωπικό. Η αναλογία αυτή είναι επαρκής για τα κλινικά μαθήματα στα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ο φυσικός διαχωρισμός μερικών μεταπτυχιακών κλινικών (πχ Προσθετική) είναι διακριτός και βρίσκεται σε μη γειτονικές τοποθεσίες (ξεχωριστοί όροφοι/ κτίρια) και δημιουργεί μέριμνες για την διατήρηση της σωστής αναλογίας ώστε να μην επιβαρυνθεί επιπλέον το ήδη βεβαρημένο διδακτικό προσωπικό. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξέφρασαν γενικά ισχυρά παράπονα (strong dissatisfaction) για την έλλειψη ορισμένων υποδομών. Ειδικά, η συντριπτική πλειοψηφία των μεταπτυχιακών φοιτητών ήταν πολύ δυσαρεστημένη με την έλλειψη προσωπικού υποστήριξης (βοηθοί οδοντιάτρων), την σχετική έλλειψη υλικών και για το γεγονός ότι πρέπει να πληρώνουν για τα υλικά που χρησιμοποιούν (;) Υπάρχουν αξιοσημείωτες εξαιρέσεις (Ορθοδοντική) σε αυτόν τον κανόνα. Σε ορισμένα μεταπτυχιακά (πχ Ενδοδοντία) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ήταν ισχυρά κριτικοί στην έλλειψη επαρκούς αριθμού εδρών, που μεταφράζεται σε μειωμένη κλινική εμπειρία. Δεδομένου ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για δίδακτρα, συν το γεγονός ότι το 40 % από το ποσό αυτό χρησιμοποιείται από την Σχολή για την υποστήριξη του προπτυχιακού προγράμματος, το τωρινό μοντέλο θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και την απώλεια υπερβολικά σημαντικών πόρων που υποστηρίζει όλες τις δράσεις της Σχολής (διδασκαλία, έρευνα, οικονομικά). Η Σχολή και τα μεμονωμένα εργαστήρια πρέπει να δουν το θέμα σε βάθος χρόνου και το πρόγραμμα της Ορθοδοντικής μπορεί να βοηθήσει σαν ένα παράδειγμα για το πώς υποστηρίζεται ένας μεταπτυχιακός φοιτητής από ένα πρόγραμμα. Είναι απαράδεκτο οι φοιτητές να χρηματοδοτούν μερικώς  όχι μόνο τα υλικά της κλινικής τους άσκησης αλλά και επίσης να εξωθούνται στην πληρωμή ενός μέρους των νοσηλίων των ασθενών για να εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση του ελάχιστου αριθμού εργασιών που είναι αναγκαίες ώστε να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις που θέτει το κάθε κλινικό πρόγραμμα.
 • Λείπει η σύνδεση μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Η κινητικότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών είναι στοιχειώδης. Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών έχουν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS. Οι φοιτητές εξέφρασαν σημαντικές ανησυχίες και φόβους αναφορικά με την προθυμία ορισμένων μονάδων της ΟΣΘ να τους υποστηρίξει ή ακόμη να επιτρέψει να επιδιώξουν τέτοιες ευκαιρίες, πχ στους φοιτητές ειπώθηκε ότι μπορεί να χρεωθούν απουσίες ενώ παρακολουθούν το πρόγραμμα ERASMUS. Η κινητικότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών εμφανίζεται επίσης ελάχιστη. Η κινητικότητα του προσωπικού εμφανίζεται να είναι επίσης ελάχιστη, βασισμένη σε προσωπικές επαφές και όχι οργανωμένη από το ίδρυμα.

 

ΕΡΕΥΝΑ

Η πολιτική της ΟΣΘ είναι να ενθαρρύνει τις ερευνητικές δραστηριότητες σε όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες από όλο το προσωπικό και από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Εντούτοις, κανένα προγραμματικό, εστιασμένο ερευνητικό σχέδιο δεν έχει αρθρωθεί. Οι ερευνητικές δραστηριότητες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις προτιμήσεις του κάθε μέλους του προσωπικού και από την  πρόσβαση που έχει σε πόρους και υποδομές. Σαν αποτέλεσμα, αρκετά ερευνητικά σχέδια έχουν μείνει ανενεργά για αρκετά χρόνια ή παραμένουν ελλειπή λόγω της έλλειψης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Η ΟΣΘ ενθαρρύνει και προωθεί την έρευνα σε μεταπτυχιακό και επίπεδο (μάστερ και διδακτορικά). Η συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικές δραστηριότητες φαίνεται ότι είναι πολύ περιορισμένη. Η ΕΕΑ εξακρίβωσε πολύ περιορισμένη μαρτυρία ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των τμημάτων εντός της ΟΣΘ και σχετικά μικρό αριθμό συνεργασιών με άλλες σχολές εντός του ΑΠΘ ή με ξένα πανεπιστήμια. Υπάρχει απαστράπτουσα έλλειψη ηγεσίας σε προγραμματική έρευνα στην ΟΣΘ και αυτό επηρεάζει τον καταμερισμό των πόρων, την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων με νόημα και συναγωνισμό και ουσιαστικά την επιστημονική εικόνα της ΟΣΘ σαν σύνολο.  Σημαντική ερευνητική υποδομή υπάρχει στην ΟΣΘ, αλλά είναι κατακερματισμένη από διαχωριστικούς φραγμούς των διαφόρων τμημάτων και ξεκάθαρα δεν οδηγεί στην ανάπτυξη μιας σχολής οριοθετημένης στην έρευνα. Υπάρχει ένα εξαιρετικά εξοπλισμένο εργαστήριο Βιουλικών με αρκετά προηγμένης τεχνολογίας ακριβά μηχανήματα. Εντούτοις, η ΕΕΑ αποκαρδιώθηκε από την εκθαμβωτική έλλειψη δραστηριότητας αυτού του εξοπλισμού για μια περίοδο αρκετών χρόνων (αξιοσημείωτο, ένα από τα πιο ακριβά τεμάχια του εξοπλισμού δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και κινδυνεύει να γίνει απαρχαιωμένο), από την φανερή έλλειψη ηγετικής έρευνας στο εργαστήριο, την απουσία προσωπικού υποστήριξης, την ουσιαστική απουσία ερευνητικών σχεδίων σε εξέλιξη και ξεκάθαρα αρθρωμένων μελλοντικών ερευνητικών σχεδίων και την δυσκολία προσέλκυσης ερευνητικής χρηματοδότησης εθνικής ή διεθνούς. Ένα δεύτερο εργαστήριο σε διπλανό όροφο στο ίδιο κτίριο, εξοπλισμένο με υποδομή κυτταροκαλλιεργειών, θλιβερά παραμένει αχρησιμοποίητο. Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 2 πρόσθετες μονάδες κυτταροκαλλιεργειών βρίσκονται σε άλλα μέρη στο κύριο κτίριο της ΟΣΘ: ένα στο τμήμα Παθολογίας Στόματος, που δεν χρησιμοποιείται αυτήν την στιγμή, απ’ότι φαίνεται λόγω έλλειψης κάποιου ερευνητικού σχεδίου σε εξέλιξη, και ένα άλλο σε μια ξεκάθαρα ακατάλληλη τοποθεσία στην Κλινική Ακίνητης Προσθετικής, το οποίο είναι αυτήν την στιγμή σε λειτουργία, είναι παραγωγικό και επανδρωμένο με μεταπτυχιακούς φοιτητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξοπλισμός για κυτταροκαλλιέργειες υπάρχει επίσης στο κοντινό Τμήμα της Ιατρικής (Εργαστήριο Ανατομικής), όπου έχουν πρόσβαση οι φοιτητές της Οδοντιατρικής. Οι παραπάνω παρατηρήσεις ξεκάθαρα απεικονίζουν ότι απαιτείται κεντρικά σχεδιασμένη συνολική προσέγγιση της έρευνας και επαναδιευθέτηση της ερευνητικής ηγεσίας στην ΟΣΘ. Με σεβασμό σε επιπρόσθετες προγραμματικές ερευνητικές περιοχές, η ΕΕΑ βρήκε στοιχεία καλών ερευνητικών προσπαθειών στην περιοχή των οδοντικών βλαστικών κυττάρων (dental stem cells), στην μηχανική των ιστών και των μηχανισμών επανόρθωσης των δοντιών (and tooth repair mechanisms) όπως επίσης περιορισμένα στοιχεία πρόσφατης ερευνητικής δραστηριότητας στην οδοντιατρική πληροφορική και βιοστατιστική. Αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα υπάρχει σε επίπεδο μάστερ ως μέρος των υποχρεωτικών ερευνητικών απαιτήσεων στο επίπεδο της ειδικότητας, αν και η ποιότητά της ποικίλει αρκετά. Ενιαία κριτήρια που να αποτελούν προϋποθέσεις ενός σχεδιασμού μιας διπλωματικής διατριβής έλλειπαν. Αν και μόνο ένα μικρό ποσοστό διπλωματικών διατριβών βασιζόταν μόνο σε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και η τεράστια πλειονότητα απαιτούσε την συλλογή πρωτότυπων δεδομένων, υπήρχε αξιοσημείωτη ανομοιομορφία στην ποιότητα των ερευνητικών σχεδίων όσον αφορά την μεθοδολογία και τον συνολικό σκοπό των σχεδίων. Επιπλέον τόσο στην παρουσίαση που έγινε από τον συντονιστή των μεταπτυχιακών και από την συνέντευξη των μεταπτυχιακών με  την ΕΕΑ, αποκαλύφτηκε ότι υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση στην ποιότητα των ευκαιριών που παρέχονται ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της ΟΣΘ: ενώ ορισμένα τμήματα ενσωματώνουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε καλά σχεδιασμένα προγράμματα, η ΕΕΑ έμαθε ενοχλητικές αναφορές περιπτώσεων όπου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έπρεπε οι ίδιοι να συμβάλουν στην χρηματοδότηση της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ερευνητικά σχέδια έπρεπε βιαστικά να επανασχεδιαστούν λόγω της έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, με φανερές επιζήμιες συνέπειες στην ποιότητα του τελικού ερευνητικού προϊόντος.  

 Η σύμφωνα με τις αναφορές άνιση κατανομή των αναθέσεων επιβλεπόμενων ερευνητικών σχεδίων ανάμεσα στα διάφορα εργαστήρια, περιορίζει τις ευκαιρίες επέκτασης των εμπλεκομένων στην έρευνα και παρεμποδίζει την ανάπτυξη της σχολής. Παρομοίως, η ΕΕΑ παρατήρησε μια ουσιαστική διαφοροποίηση στην επιστημονική παραγωγή μεταξύ των μελών της σχολής. Ενώ ορισμένοι και ομάδες έδειξαν μια συνεπή ροή δημοσιεύσεων σε αξιόλογα περιοδικά με κριτές, αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια παραμετρική στατιστική μεθοδολογία για να συνοψιστεί ο συνολικός συγγραφικός όγκος παραγωγής της σχολής. Δόθηκε στην ΕΕΑ μια εξαντλητική λίστα δημοσιεύσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού της ΟΣΘ τα τελευταία χρόνια, που περιλάμβανε καταγραφή των ετεροαναφορών για κάθε μια δημοσίευση. Με πολύ λίγες εξαιρέσεις, η καταγραφή των δημοσιεύσεων της ΟΣΘ, όσον αφορά την ποιότητα και την διεθνή πρόσβαση (with respect to quality and international visibility) δεν είναι ικανοποιητική, ειδικά αναφορικά με  την έρευνα που  προερχόταν από και σε μεγάλο βαθμό λάμβανε χώρα στην ΟΣΘ. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αξιοσημείωτη αύξηση σε δημοσιεύσεις στην ΟΣΘ, η ΕΕΑ σημείωσε την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και επαρκούς ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών μονάδων της ΟΣΘ. Η ΕΕΑ αναγνωρίζει την αξία της διανοητικής ανεξαρτησίας και παραδέχεται την σημαντικότητα του ότι κάθε εργαστήριο πρέπει να επιδιώκει να εκπληρώσει τους δικούς του επιστημονικούς στόχους. Παρ’όλα αυτά, η ΟΣΘ πρέπει να αρθρώσει ένα στρατηγικό σχεδιασμό και να αναπτύξει εάν μοναδικό επιστημονικό δρόμο βασισμένο στην αριστεία σε επιλεγμένες επιστημονικές περιοχές. Κάνοντας αυτό  θα είναι ικανή να προσελκύσει την εξωτερική χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος των ερευνητικών σχεδίων και να αναπτύξει επιπρόσθετο προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό  που θα επεκτείνει τις ερευνητικές ευκαιρίες για ένα μεγαλύτερο μέρος του ακαδημαϊκού προσωπικού της ΟΣΘ. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ερευνητική υποδομή και υποστήριξη είναι επαρκής για ορισμένα εργαστήρια και πολύ περιορισμένη για άλλα. Η ΕΕΑ δεν βρήκε ένα σχέδιο διαμοιρασμού της υποδομής ανάμεσα στα εργαστήρια. Παρομοίως, η ποιότητα και η προσβασιμότητα (visibility) των δημοσιεύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία  λίγα χρόνια, ποικίλει αρκετά, με ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα τμήματα και ανάμεσα σε μεμονωμένα άτομα του διδακτικού προσωπικού. Μια μεγάλη ποικιλία μικρών προγραμμάτων λαμβάνουν χώρα αυτήν την εποχή , αρκετά από τα οποία έχουν τον κίνδυνο να μην προκύψουν δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με επίπεδο σημαντικότητας (impact factor) (;). Αν και η ΕΕΑ αναγνωρίζει την αξία της έρευνας εκπαιδευτικούς σκοπούς για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η ΟΣΘ μπορεί καλλίτερα να εξυπηρετηθεί με την διεξαγωγή μικρότερου αριθμού βελτιστοποιημένων προγραμμάτων, με την ενθάρρυνση ομάδων ερευνητικών να συνεργαστούν, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα υψηλότερης ποιότητας επιστημονικού έργου. Τέτοια προσέγγιση θα διευκολύνει περαιτέρω συνεργατικά σχέδια με πανεπιστήμια στην ΕΕ και θα έχει την δυναμική να φέρει ερευνητική χρηματοδότηση. Η ΕΕΑ αισθάνεται ότι υπάρχει ισχυρή ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότερο συνεργατικές σχέσεις εντός της ΟΣΘ αλλά επίσης και με την Ιατρική Σχολή και τα άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πχ Βιοχημείας, Ανατομικής, Φυσικό). Η ΕΕΑ ισχυρά συστήνει η ΟΣΘ να αναπτύξει ένα μακρόχρονο στρατηγικό σχεδιασμό και να προσδιορίσει έναν περιορισμένο αριθμό περιοχών προγραμματικής έρευνας που θα επιτρέψει την ενοποίηση των ερευνητικών προσπαθειών στην ΟΣΘ. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση των επιστημονικών συνεργασιών ανάμεσα στην ΟΣΘ και ξένα ιδρύματα, και να αυξήσει την συμμετοχή του ακαδημαϊκού προσωπικού της ΟΣΘ σε ερευνητικές κοινοπραξίες στην ΕΕ και στην ανταλλαγή/κινητικότητα φοιτητών στο μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο ανάμεσα στα πανεπιστήμια στην ΕΕ. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διευκολυνθεί με την δημιουργία μιας Ερευνητικής Επιτροπής που θα συνίσταται από εσωτερικά (ΟΣΘ) και εξωτερικά μέλη που θα επιβλέπουν και θα συντονίζουν την ερευνητική στρατηγική της ΟΣΘ σε βραχύ, μέσο και μακρύ χρόνο.

 

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην ΟΣΘ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 70 φοιτητές.
 • Η πρόσληψη επιπρόσθετου τεχνικού προσωπικού, ειδικά σε περιοχές κλειδιά (συντήρηση μηχανημάτων, υποστήριξη υπολογιστών, βοηθοί κλινικών) θα διευκολύνει την κλινική εκπαίδευση, την φροντίδα των ασθενών και τις ερευνητικές δραστηριότητες.
 • Ουσιαστική πρόοδος έχει συμβεί στις κλινικές υποδομές (αξιοσημείωτη στις κλινικές της Ακίνητης Προσθετικής, της Ορθοδοντικής και της Χειρουργικής Στόματος) όπως επίσης και σε ορισμένες κεντρικές εκπαιδευτικές υποδομές (πχ Βιβλιοθήκη, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο εκπαιδευτικού υλικού, διαδραστική υποστηριζόμενη από υπολογιστή καθοδήγηση σε κλινικές ασκήσεις όπως στην Ενδοδοντία). Παρ’όλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η εξέλιξη δεν είναι ομοιόμορφη εντός της ΟΣΘ.
 • Το σημερινό κλίμα εντυπωσιακής έλλειψης εμπλοκής των προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικές δραστηριότητες
 •  Σημαντική ερευνητική υποδομή υπάρχει στην ΟΣΘ, αλλά είναι κατακερματισμένη στα διάφορα τμήματα και ξεκάθαρα δεν προάγει την ανάπτυξη ενός οριοθετημένου στην έρευνα ιδρύματος. Χρειάζεται απόλυτα μια κεντρική προσέγγιση στην έρευνα στην  ΟΣΘ.
 • Ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα αφορά την θέση και την χρηματοδότηση της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης (απαιτείται η εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών) δεν ήταν ξεκάθαρο την εποχή την επίσκεψης. Με σεβασμό στην αντικατάσταση των παλαιών εδρών, αυτό έχει επιτευχθεί εν μέρει αλλά σίγουρα όχι σε όλες τις περιοχές. Μια νέα διαγνωστική κλινική έχει εγκατασταθεί και ένα μηχάνημα Υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης έχει αγοραστεί αλλά δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί. Ούτε επίσης έχει εγκατασταθεί ακόμα η μονάδα κεντρικής αποστείρωσης ούτε εργαστήριο κλινικής προσομοίωσης (clinical simulation laboratory)
 • Η έλλειψη επαρκών πόρων για την χρηματοδότηση κάθε ένα από τους καθορισμένους στόχους έχει επιζήμιες επιπτώσεις. Εντούτοις, υπήρχε πάλι μεγάλη διαφορά στην  ανταπόκριση στα οικονομικά ζόρια μεταξύ των τμημάτων της ΟΣΘ. Ορισμένες ακαδημαϊκές μονάδες είναι ενεργείς, επιχειρηματικές και απόλυτα επιτυχείς στην  προσέλκυση πόρων για να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους χωρίς να βασίζονται στην περιορισμένη ή ανύπαρκτη κρατική υποστήριξη (πχ Ορθοδοντική και Ακίνητη Προσθετική) άλλες μονάδες είναι ανεπιτυχείς ή παθητικές.
 • Η ΕΕΑ είχε μεγάλη δυσκολία να εκτιμήσει με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος λόγω της διαφορετικής ερμηνείας του ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος που αφιερώνει το προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Η ΕΕΑ αναγνωρίζει ότι ο σημερινός μισθός του διδακτικού προσωπικού επιβάλει την εμπλοκή τους σε κάποιου είδους εξωπανεπιστημιακές κλινικές δραστηριότητες, συνήθως με την μορφή απασχόλησης στην ιδιωτική πράξη. Εντούτοις, σε ποια έκταση αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν εμπόδιο στην συνειδητοποίηση των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων διαφέρει. Η ΕΕΑ έμαθε για περιπτώσεις ακαδημαϊκών πλήρους απασχόλησης με περιορισμένη παρουσία σε εβδομαδιαία βάση, και για ακόμα ενοχλητικές περιπτώσεις υπεραστικών μετακινήσεων με σκοπό την διατήρηση ιδιωτικού ιατρείου. Αυτές είναι ξεκάθαρα απαράδεκτες πρακτικές που διαταράσσουν την συνέχεια της επίβλεψης των φοιτητών, βλάπτουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και το πιο σημαντικό στην περίπτωση αξιόλογου προσωπικού αποτελούν φτωχά πρότυπα για τα υπόλοιπα μελή του προσωπικού. Από την άλλη η ΕΕΑ επίσης έλαβε γνώση επίσης περιπτώσεων υψηλά αφιερωμένων ακαδημαϊκών δασκάλων πλήρους απασχόλησης που ξοδεύουν τις διπλές ή περισσότερες από τις ελάχιστα απαιτούμενες ώρες παρουσίας και που επίσης συμβάλλουν με δικούς τους πόρους στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αποστολών της ΟΣΘ.
 • Ένα τρίτο πρόβλημα είναι αυτό των εκπαιδευτικών αλληλοεπικαλύψεων. Η κλινική εκπαίδευση στην εμφυτευματολογία με τέσσερα τμήματα να προσφέρουν σε μεγάλο βαθμό αλληλεπικαλυπτόμενη εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αλλά παραδείγματα είναι ο τεχνητός διαχωρισμός της προσθετικής σε κινητή και ακίνητη, και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σε δύο τμήματα.
 • Ένα τέταρτο πρόβλημα είναι η έλλειψη ηγεσίας στην προγραμματική έρευνα, και η ανικανότητα της ΟΣΘ να επινοήσει μια δομή που θα κάνει καλύτερη την χρήση των σημαντικών ερευνητικών υποδομών, που θα διευκολύνει την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων με κλινικό και επιστημονικό νόημα, που θα προάγει τον σχηματισμό μιας κρίσιμης μάζας ερευνητών και φοιτητών και ουσιαστικά θα είναι ανταγωνιστική στο να προσελκύσει ερευνητική χρηματοδότηση. Το βραδυκίνητο σύστημα διοίκησης της ΟΣΘ μέσω της γενικής της συνέλευσης έχει καταφανώς παρεμποδίσει την αποτελεσματική, τολμηρή και οραματική λήψη αποφάσεων.
 • Είναι γεγονός ότι η πλήρης απασχόληση του ακαδημαϊκού προσωπικού της ΟΣΘ κατά προσέγγιση ανταποκρίνεται στο μισό χρόνο που αφιερώνουν οι ομοιόβαθμοι τους σε ξένα ιδρύματα. Επιπλέον, το γεγονός ότι η ΟΣΘ δέχεται μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί και είναι ικανή να εκπαιδεύσει σωστά περαιτέρω υπονομεύει την εκπαιδευτή αποστολή της ΟΣΘ. Η ΕΕΑ αναγνωρίζει ότι η σημερινή νομοθεσία είναι πέρα από τον έλεγχο της ΟΣΘ και καθορίζει τον αριθμό των εισερχόμενων φοιτητών, αλλά είδε ότι υπάρχει μικρή τεκμηρίωση ότι αυτοί οι αριθμοί βασίζονται σε ανάλυση των πραγματικών αναγκών της χώρας σε επαγγελματικό δυναμικό στην οδοντιατρική, ή στην διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών και οικονομικών πόρων. Αυτή η αυξημένη ροή φοιτητών έχει φανερές επιζήμιες επιπτώσεις στις προσφερόμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες και σημαντικά παρεμποδίζουν την χρησιμοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών που περιλαμβάνουν μικρές ομάδες και σεμινάρια παρά διαλέξεις σε αμφιθέατρο που φαίνεται ότι είναι θέσμιο. Περαιτέρω, η ΕΕΑ παρατήρησε περιπτώσεις ανεπαρκούς προστασίας των φοιτητών σε μολύνσεις και πρακτικές ελέγχου των μολύνσεων κάτω από το ιδανικό (observed instances of inadequate protection against infectious risks among practicing students, and less than ideal general infection control practices)

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 • Η ΕΕΑ αισθάνεται ότι μια πλήρης επαναδιευθέτηση της οργάνωσης της ΟΣΘ με λιγότερες, μεγαλύτερες ακαδημαϊκές μονάδες θα συγκροτήσουν την βάση μιας περισσότερο αποτελεσματικής και ευέλικτης σχολής που θα είναι ικανή να προσφέρει καλύτερη εκπαίδευση και θα δημιουργήσει αυξημένο επιστημονικό έργο. Ένα νέο νομοθετικό σχέδιο για την διακυβέρνηση των ιδρυμάτων που θα προσφέρει καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης είναι σε αναμονή (;) και η ΟΣΘ πρέπει σοβαρά να αρπάξει την ευκαιρία για πιο βαθειά διοικητική μεταρρύθμιση.
 • Ένας σαφής ορισμός της προσδοκώμενης συμβολής του κάθε μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης όσον αφορά τις ώρες φυσικής παρουσίας στο πανεπιστήμιο είναι ουσιαστικός για τον κατάλληλο καθορισμό των αναγκών σε προσωπικό της ΟΣΘ ώστε να εκπληρώσει την αποστολή της. Παράλληλα η ΟΣΘ πρέπει να δράσει ώστε να ασφαλίσει την διατήρηση ενός λογικού αριθμού εισαγόμενων φοιτητών.
 • Η ΟΣΘ πρέπει να αγκαλιάσει ένα σύγχρονο σύστημα συνεχόμενης αξιολόγησης της εξασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις όψεις των δραστηριοτήτων της (εκπαίδευση, έρευνα και φροντίδα ασθενών). Η ΟΣΘ πρέπει να θεσμοθετήσει την διαδικασία με την οποία οι αξιολογήσεις των φοιτητών να χρησιμοποιούνται για να βελτιωθεί το διδακτικό και κλινικό έργο και την διαδικασία με την οποία το διδακτικό προσωπικό θα αξιολογείται από κριτές. Πρέπει περαιτέρω να εγκαθιδρύσει την έκβαση των εκτιμήσεων για την ακαδημαϊκή προαγωγή του διδακτικού προσωπικού ότι αυτή θα βασίζεται σε ένα σύστημα αδιαμφισβήτητης αξιοκρατίας και διαφάνειας. Τα κριτήρια πρέπει να περιλαμβάνουν μια εκτίμηση της επίβλεψης μάστερ και διδακτορικών διατριβών και την  παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά με κριτές.
 • Στην παρούσα δύσκολη οικονομική κατάσταση, η ΟΣΘ πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για να αυξήσει την χρηματοδότηση της, ώστε να είναι ικανή να κάνει τις αναγκαίες επενδύσεις σε ανθρώπινες και υλικές υποδομές.
 • Η ΟΣΘ πρέπει να αυξήσει την παρουσία της στην κοινότητα και να υπογραμμίσει τον ρόλο της τόσο σαν ακαδημαϊκό κέντρο αριστείας όσο και σαν κρίσιμος σημαντικός κατανεμητής υπηρεσιών υγείας.
 • Η ΟΣΘ πρέπει να ξανασκεφτεί ολοκληρωτικά την ερευνητική της πολιτική και να προχωρήσει με ένα στρατηγικό πειθαρχημένο ερευνητικό σχέδιο που θα κτίσει πάνω στις σημερινές τις δυνάμεις, θα μεγιστοποιήσει τις εντός και εκτός των τειχών συνεργασίες, θα προσελκύσει χρηματοδότηση από εξωτερικές πηγές, θα ενσωματώσει το προσωπικό και τους φοιτητές σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και θα έχει σαν αποτέλεσμα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα που θα οδηγούν σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο.
 • Η ΟΣΘ πρέπει ενεργητικά να υποστηρίξει και να επωφεληθεί από το ήδη υφιστάμενο σύστημα ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS). Πρέπει να αγκαλιάσει το πρόγραμμα Erasmus για φοιτητές και προσωπικό.
 • Η ΕΕΑ αισθάνεται ότι πρέπει η ΟΣΘ να επιταχύνει την ενσωμάτωση των προτεινόμενων βελτιώσεων και να τις εκτελέσει σε ένα λογικό βάθος χρόνου (πχ 2-3 χρόνια) και μια άλλη εσωτερική αξιολόγηση να εκτιμήσει την πορεία αυτή.

 

 

Advertisements

Single Post Navigation

4 thoughts on “Αποτελέσματα αξιολόγησης Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ 2011

 1. Παράθεμα: demo | Lesvosnews.net

 2. Πολύ ενδιαφέρον…

  Θα ήθελα, αγαπητέ Νίκο, τα δικά σου σχόλια πάνω στην έκθεση.

  Γιατί αυτά που διάβασα εγώ με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι με εξαίρεση την προπτυχιακή εκπαίδευση, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά!

  Βέβαια, σήμερα υπάρχει άλλο ένα θέμα:

  Είναι δυνατόν οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώνουν τόσα λεφτά για μια σχολή που παράγει αποφοίτους για το …εξωτερικό; Τη στιγμή μάλιστα που ο αριθμός των οδοντιάτρων στο επάγγελμα είναι διπλάσιος από αυτόν που χρειάζεται η αγορά;

  Τα ίδια ισχύουν και για την Οδοντιατρική της Αθήνας.

  Η λογική λέει ότι οι σχολές πρέπει να κλείσουν και να ξανανοίξουν σε 10 χρόνια ΑΝ η ελληνική αγορά χρειάζεται περισσότερους οδοντίατρους ή να συντηρηθεί μία για να εκπαιδεύει 30-40 φοιτητές το χρόνο, με αντίστοιχη μείωση προσωπικού.

  Αλλά, ας μην ανησυχεί κανείς, η λογική ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτόν τον τόπο… 😉

 3. Παράθεμα: Αποτελέσματα αξιολόγησης Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ 2011 « Implantnet « Η καλύβα ψηλά στο βουνό

 4. Παράθεμα: Αποτελέσματα αξιολόγησης Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ 2011 « Η καλύβα ψηλά στο βουνό

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: